Spontanträff med amerikansk släkting

Doyle, Helena, Christer, Janet, Anton och Isabelle

(In English below)

Den 11 juli 2014 sökte jag på www.ancestry.com efter min frus farfars farfars bror Erik Abraham Sundström (1828–1899) som 1882 emigrerade med sin andra fru och deras fyra barn. De lämnade Alvik och kom till Algona, Kossuth i Iowa. Jag hade sökt och hittat en del uppgifter om dem för några år sedan och orsaken till att jag gjorde detta just nu, var att vi träffade släktingar som bor på den gamla släktgården i Långnäs (”Mitjel”). Den gemensamma förfadern är Abraham Sundström (1801–1864). Nu hittade jag ett nyupplagt familjeträd som gick vidare med sonen August (1883–1973) och möjligheten att kontakta hans barnbarn Janet Sundstrom Taylor (f. 1952) i Missouri. Redan senare samma dag fick jag svar från Janet där hon skrev att hon började forska kring hennes svenska släkt eftersom hon planerade en trip till Stockholm med sin make Doyle 14–16 juli, dvs. om tre dagar!

Janet och Doyle befann sig då redan i Irland där hennes syster medverkade i kören Mark Twain Chorale. Sedan skulle Janet och maken resa vidare med en grupp från Missouri till Stockholm. Vi har länge tänkt köra bil ner till Stockholm med våra två barn och bestämde oss ganska snabbt för att göra denna resa nu och träffa Janet (som är en fyrmänning till Helenas far) och Doyle. Vi skrev och frågade om dem skulle ha möjlighet att träffa oss, vilket dem kunde och vi bestämde att träffas på restaurangen Under Kastanjen i Gamla stan kl. 12. Janet skrev att de uppskattade vår långa resa för att träffas och göra deras visit i Stockholm så speciell, en möjlighet som inte händer så ofta. Tänk att få kontakt med en släkting på väg till Sverige, landet som hennes farfars föräldrar lämnade för 132 år sedan!

Vi träffades som planerat, vi åt lunch och fikade tillsammans och Janet fick en antavla med hennes Svenska förfäder. Våra barn Isabelle, 9 och Anton 5 pratade också med dem och det är verkligen kul att se hur snabbt dem lär sig. Efter detta skulle vi besöka Gröna Lund som vi lovat barnen innan. Janet och Doyle ville följa med oss så vi åkte med turbåten dit och gick först till Skansen och sedan till ”Grönan”.

Vi träffade dem även nästa dag och då gick vi på stan tillsammans, bland annat på BR leksaker där vi köpte ett Bamsespel till deras barnbarn som är i samma ålder som våra barn. På bokhandeln köpte vi böckerna om Emil och Pippi på engelska. Efter detta var det så dags att ta farväl vilket vi gjorde på Sergels torg med glass och istället för att säga hejdå, så sade vi att We´ll meet again! Det gjorde vi redan efter någon timme då vi sprang på varandra i folkvimlet!

Innan resan hade Janet sagt att hon skulle till sina förfäders ursprungliga hemland Sverige, men att hon inte skulle kunna träffa någon släkting eftersom hon inte kände till något om dem. Tack vare en spontansökning och en spontantripp kunde vi träffas och det blev en underbar och oförglömlig upplevelse för oss alla.


Det är den moderna tekniken för kommunikation som gjorde detta möjligt och vi har nu startat en grupp på Facebook för ättlingar till Abraham Sundström där vi skriver på både svenska och engelska. Det är ett utmärkt sätt att hålla kontakt, dela foton osv.

Senast uppdaterad: 2014-07-30


English version

Spontaneous meeting with American relative

On July 11, 2014 I searched on www.ancestry.com by my wife's grandfather's grandfather's brother Erik Abraham Sundström (1828-1899) who in 1882 emigrated with his second wife and their four children. They left Alvik and came to Algona, Kossuth in Iowa. I had searched and found some information on them a few years ago and the reason I did this now, was that we met relatives who live on the old family farm in Långnäs (the farm is called "Mitjel"). The common ancestor is Abraham Sundström (1801-1864). Now I found a new familytree that went on with the son August (1883-1973) and also the ability to contact his grandchild Janet Sundstrom Taylor (b. 1952) in Missouri. Later that day I received a respons from Janet writing that she began researching her Swedish family because she was planning a trip to Stockholm with her husband Doyle July 14 to 16, just about three days later!

Janet and Doyle was then already in Ireland, where her sister was involved in the choir Mark Twain Chorale. After that Janet and her husband would travel on with a team from Missouri to Stockholm. We have thought of driving down to Stockholm with our two children for a long time and we decided pretty quickly to make this trip now and meet Janet (who is a 3rd cousin to Helena's father) and Doyle. We wrote and asked if they would be able to meet us, and yes they could so we decided to meet at the restaurant Under Kastanjen in Gamla stan at 12 o´clock. Janet wrote that they appreciated our long journey to meet up and make their visit to Stockholm so special, an opportunity that does not happen very often. Consider getting in touch with a relative on her way to Sweden, the country that her great grandparents left for 132 years ago!
We met as planned, we ate lunch and had coffee together and Janet got a pedigree with her ​​Swedish ancestors. Our children Isabelle, 9, and Anton 5 also talked with them and it's really fun to see how quickly they learn. After this we would visit Gröna Lund as we had promised the kids before. Janet and Doyle wanted to follow with us so we went there with the tour boat and went first to Skansen and then to "Grönan".

We met them the next day and then we went shopping together, including the BR Leksaker where we bought a game with Bamse to their grandchildren who are in the same age as our kids. At the bookstore, we bought books about Pippi Longstocking and Emil in English. After this it was time to say goodbye as we did at Sergels Torg with ice cream and instead of saying goodbye, we said We'll meet again! So we did just after a few hours when we ran into each other in the crowd!

Before the trip had Janet said she would to their ancestors' original homeland of Sweden, but she would not be able to meet any relative because she knew nothing about them. Thanks to a spontaneous increase and a spontaneous trip we were able to meet and it was a wonderful and unforgettable experience for all of us.

It is the modern technology of communication that made this possible and we have now started a group on Facebook for the descendants of Abraham Sundstrom where we write in both Swedish and English. It's a great way to keep in touch, share photos and so on. 

Last updated: July 30 2014

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla