Poststöld i Pello 1843

Syskonen Niemi i Pello, Övertorneå stämda för poststöld

Flera av nämndemannen Per Persson Niemis (1793-1863) barn verkar ha varit engagerade i postgången. Deras uppgift var att sköta om transporten av posten mellan gästgivargården i Kardis och postkontoret i Övertorneå. I Övertorneås dombok finns ett protokoll från hösttinget i november 1843 där fyra söner och dottern Helena stämdes för stöld av post.

Enligt kronolänsmannen Herr Eric Bergströms ordres har jag stämdt Pehr Pehrssons 4 söner och dotter att höras lagl. innevarande års hösteting för föröfvade stölder 1 från Norge och 1 från lappmarken. 

Isac Pehrsson
Carl Gustaf Pehrsson
Adam Pehrsson
Adolf Fredrik Pehrsson
och Helena Pehrsdotter

Johan Jacobsson Wiinikka
Nämndeman (bomärke)

Adam Niemi; berättade att han midsommardagen om qvällen omkring 7 emottagit posten i Kardis af Pehr Sturk och burit den till Pello, den han till brodren Adolf, som bar den till Matarengi, aflämnade.
  
Resolverades
Häradsrätten, som finner Isac och Carl Gustaf Pehrssöners inkallande överflödigt, då hvad idag förekommit gifver anledning att de ej kunna något till ljus i saken tillföra, anser sig enär intet ansvarspåstående är vardet anstäldt mot någon i saken hörde personer, så att någon svarande part ännu ej finnes, icke eller böra taga vittneseden af någon af de i saken hörde personer, utan aktar nödigt att hänvisa densamma till ytterligare undersökning vid Pajala häradsrätt. Dock kan i sak af ifrågavarande beskaffenhet ersättning icke tilldömas någon af dem som nu hörde blifvit.

Källa: Boken Arbete och liv under gångna sekler - Ur Pello bys historia av Ove Anttila.

De fem syskonen var:
Helena Persdotter Niemi (1819-1846, Pello)
Isak Persson Persson Niemi (1823-1905, Pello)

Karl Gustaf Persson Niemi (1824-1906, Pello)
Adam Persson Niemi (1825-1893, Teurajärvi Korpilombolo och var min mormors mormors morfar)
Adolf Fredrik Persson Niemi (1828-1910, Norge och USA)

Sidan senast uppdaterad: 2013-01-31

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Min egen antavla