Böter omvandlade till fängelse i brist på kontanter

Ett vanligt förfarande förr var att om man dömdes till böter som inte kunde betalas, så omvandlades dessa till slut till ett antal dagars fängelse. I min forskning har jag stött på några sådana fall som jag berättar om här och dessa personer fick avtjäna kortare fängelsestraff på kronolänsfängelset i Haparanda. Det första kronohäktet i Haparanda byggdes 1864 med plats för 14 fångar. I juni 1887 brann huset ner till grunden och 1890 stod ett nytt fängelse klart. Arkivet har sin början år 1865 och finns tillgängligt fram till 1923.

Johan Eliasson två fängelsestraff

Min mormors farfars far Johan Eliasson (1823-1892) var krononybyggare i Johannisberg, Överkalix. I Saköreslängden 1864 för Överkalix församling återfinns Johan som dömdes till 72 Riksdaler Riksmynt i böter för åverkan på kronoskog. Vid bristande tillgång på betalning skulle böterna omvandlas till 10 dagars fängelse vid vatten och bröd. 

Avskrift av domen: ”S. D. Till detta Ting hade Öfverjägaren Baron Carl Eric Fleetwood å tjenstens wägnar låtit instämma Krono Nybyggaren Johan Eliason i Johannisberg att stånda laga answar för begången åverkan å Krono skog och då nu detta mål till handläggning upprepades företrädde Åklagaren personligen men den tilltalade åthördes ej ehuru han intygades hafwa blifwit till Tinget stämd af Skogsuppsyningsmannen Johan Petter Johansson i Stråkamellan och Drängen Olof Persson i Walsjärwi. Åklagaren uppgaf nu att den tilltalade å Kronoskog å östra Walsberget afwerkat 36 Sågträd hwarefter Johan Petter Johansson å den tilltalades wägnar ingaf ett så lydande erkännade: ”Att jag Johan Eliason i Johannisberg har huggit åttio (80) Sågtimmer så och efwen felt omkring 76 tren som erkännes der på stället i walsberget den 15 Nov: 1864. Johan Eliason i Johannisberg (bomärke). Wittnar Nils h. Henriksson i Walsjärf (bomärke), Per Olofsson i Walsjärf (bomärke)”


Efter hwars uppläsande Wt Nils Henrik Henriksson nu närwarande erkände sitt bomärke under erkännelseskriften, och i båda wittnenas närwaro erkändt åtalade förseelsen; huru efter Henriksson som har 3 ½ mil till Tinget fordrade 8 rdr för sitt inställelsebeswär. Åklagaren uppgaf nu att han endast yrkade answar å den tilltalade för afwerkning af 36 träd, men icke för återstoden emedan den tilltalade haft tillstånd att hugga 10 Bjeklkar och 60 träd, och widare war ej att antekna.


Utslag. Afsagt den 15 Februarii 1865. För erkända förseelsen att hafwa olofligen afwerkat trettiosex Sågtimmerträd å Kronoskog i östra Walsberget fälles den tilltalade jemlikt 62 och 63 § i Kongl: Förordningen om Skogarne i Riket af den 1 Aug: 1805 att böta efter 2 rdr för hwarje 72 rdr till treskiftes emellan Kronan, Häradet och Åklagaren eller att wid bristande tillgång desamma aftjena med 10 dagars fängelse wid watten och bröd, hwarjemte den tilltalade skall för inställelsebeswäret ersätta wittnet Nils Henrik Henriksson med 8 Rdr jemte lösen för nödigt protocollsutdrag. Beswärs hänwisning till Lördagen den 1. April 1865”.


Urklipp från Saköreslängden för Överkalix 1864.

Eftersom Johan inte kontanter att betala av sina böter med får han avtjäna sitt straff med tre dagar vid vatten och bröd på kronofängelset i Haparanda mellan 2-5 augusti 1868. Johans signalement beskrivs såhär: 6 fot lång, dvs. 182,88 cm, runt ansikte, svart hår och blå ögon. I fångrullan står vidare följande att läsa: Nr 47 Johan Eliaesson 45 år gammal från Johannisberg, Öfver Kalix Socken, Nybyggare. Signalement: 6 fot lång med rundt ansigte, svart hår, blå ögon. Anledning till häktandet: För aftjenande af böter införpassad af Krono Länsmannen G. Hackzell och intagen enligt Tillsyningsmannens ordres. Genom ÖfverKalix Härads Rätts Beslut af den 11te December 1866 är Johan Eliaesson för försutit vite fälld att böta 15 Rdr Rmt, hvilka böter vid bristande tillgång blifwit genom Kongl. Majts Befallningshafvandes protokolls utslag af den 27d Maj detta år förvandlade till tre dagars fängelse vid vatten och bröd. Insattes den 2a och utgår den 5te augusti. Medhavda persedlar: 1 mössa, 1 skjorta, 1 par kallisonger, 1 par byxor, 1 rock, 1 väst, 1 halsduk, 1 par skor. Alla kläder bekomna qvitteras Johan Eliaesson bomärke. 1868 Augusti 5te efter undergången bestraffning ställd å fri fot. 

Johans andra fängelsestraff

Som hemmansägare hade man bland annat skyldighet att sköta vägunderhåll och det verkar vara något som Johan Eliasson hade försummat. I Överkalix tingslags häradsrätts arkiv finns fyra domstolsprotokoll rörande detta. Dessa var daterade 25 september 1885, 19 februari 1886, 18 februari 1887 samt 20 september 1888 och även saköresprotokoll för samtliga utan om det första. Johan stämdes för bristande väglagning samt till att betala ersättning för stämningskostnaden på 1 krona. Det var fler personer som stämdes samtidigt för detta, bland annat Lars Henrik Nilsson i Vinnäset. De två första målen blev uppskjutna och på grund av det dömdes Johan att betala 15 kr i böter för så kallat ”försutet vite” samt 25 kr till hösttinget 1886 till länsmannen eftersom Johan inte infunnit sig i rätten. Johan uteblir även till det tredje målet och på grund av det döms han att betala ett vite på 50 kr. Till det fjärde målet i september 1888 inställer sig Johan slutligen och erkänner att underhåll av det vägstycke som hans då fortfarande ägda hemman skulle ansvara för var bristfälligt under sommaren 1885. Han framförde att inspektorn K. U. Grape i Rödupp hade åtagit sig underhållet av det aktuella vägstycket. Åklagaren ansåg att detta inte hade någon betydelse och att Johan var ansvarig för försummad väglagning. Johan döms enligt 25 kap. § 11 B. B. att betala böter motsvarande 3 daler silvermynt med 1 krona och 50 öre till treskiftes mellan kronan, tinget och åklagaren. Böterna uppgår nu totalt till 91,50 kr och i brist på kontanter ska straffet omvandlas till 13 dagars fängelse i Haparanda. Johan Eliasson återfinns i kriminalvårdsanstalten i Haparanda arkiv där det framgår att han avtjänade sitt straff 5 juli – 18 juli 1889 och att han därefter återsändes till hemorten.

Om Johan hade erkänt och infunnit sig hos rätten direkt så hade detta bara kostat honom 1,50 kr i böter. Nu slutade det med 90 kr utöver detta eftersom han inte infann sig i rätten. Under den här tiden avlider hustrun Lisa Greta sommaren 1887 av hudsjukdom "i stort elände". Johan avlider själv den 11 december 1892 och han blir 69 år gammal.


Kopia ur Överkalix Tingslags Häradsrätts arkiv rörande domen 1888

Kopia ur Saköreslängden 1888

Avskrift ur kriminalvårdsanstalten i Haparanda fångrulla 1889: Nr 47 Johan Eliasson, bonde 66 år från Johannesberg, ÖfverKalix socken. Böter Länsmannen Bäckström. 1889 den 25 juni förordnade Tillsyningsmannen att Johan Eliaesson som saknar tillgång till gäldande af honom vid Öfver Kalix Härads Rätts genom utslag den 10 Maj 1886 för försutne viten ådömde böter 15 kronor, genom utslag den 241 December samma år 25 kr, genom utslag den 25 April 1887 50 kr, samt genom utslag den 24 November 1888 för försummad väglagning 1 krona 50 öre tillhopa Nittioen krona 50 öre, istället skall undergå tretton dagars fängelse. Insattes den 5te och utgår den 18de Juli. Medhavda persedlar 1 mössa, 1 tröja, 1 väst, 1 skjorta, 1 halsduk, 2 par byxor, 1 par skor och strumpor. Bevis utskrifvit.Gustaf Johansson Rantatalo 

Gustaf Rantatalo (1830-1921) var min morfars morfars far, hemmansägare i Korpilombolo by. Han döms den 27 juni 1877 av Korpilombolo Häradsrätt till böter 75 kr för skogsåverkan, vilket i brist av kontanter omvandlas till 10 dygns vatten och bröd. Gustaf avtjänar straffet i Haparanda 28/1 - 7/2 1878. Det var jägmästaren A. A. Lindvall som anklagade honom för att vintern 1874-1875 på kronotrakten Makotieva avverkat 28 st sågtimmerträd utan lov. Dessa hade blivit beslagtagna. Totalt under 1877 dömdes 146 män till fängelse vid vatten och bröd vid Haparanda kronohäkte och 27 personer dömdes för skogsåverkan det året.

I Fångrullan för Kriminalvårdsanstalten i Haparanda 1878 framgår följande: "Dömd för skogsåverkan av Korpilombolo häradsrätt 1877-06-27 till 10 dygns vatten och bröd i Haparanda. 1877 den 20 December förordnade Tillsyningsmannen att Gustaf Johansson Rantatalo som saknar tillgång till gäldande af honom vid Korpilombolo Härads Rätt genom utslag den 27 juni 1877 för skogsåverkan ådömda böter Sjuttiofem (75) kronor, istället skall undergå tio dagars fängelse vid vatten och bröd. Insattes den 28de januari och utgår den 7de Februari 1878. Medhavda persedlar: 1 pung med kr 4:13, 1 mössa, 1 pels, 1 rock, 1 skjorta, 1 ylletröja, 3 par byxor, 2 halsdukar, 1 väst, 1 par lappskor."

Petter Gustafsson Rantatalo

"Pappilan-Pekka"
Min morfars morfar Johan Petter Gustafsson Rantatalo (1861-1949, "Pappilan-Pekka"), Korpilombolo dömdes som 24-åring av Korpilombolo Häradsrätt den 14 september 1885 för olovlig brännvinsutskänkning. Det blev böter på 45 kr, men i brist på kontanter omvandlas det till 8 dagars fängelse vid Kriminalanstalten i Haparanda. Han sitter inne där 14 januari - 22 januari 1886. 

I Fångrullan framgår följande: "Petter Gustafsson Rantatalo, född 1861 inhyses i Korpilombolo dömd av Korpilombolo häradsrätt 14/9 1885 för olovlig brännvins utskänkning till böter 45 kr som omvandlas till 8 dagars fängelse 14/1 1886. Frigiven 22/1 1886. 24 år. 1886 den 13 januari förordnade Tillsyningsmannen att Petter Gustafsson Rantatalo som saknar tillgång till gäldande af honom vid Korpilombolo Härads Rätt genom utslag den 14 september 1885 för oloflig brännvins utskänkning å dömde böter fyrtiofem kronor istället skall undergå åtta dagars fängelse. Medhavda persedlar: 1 börs med 42 öre, 1 mössa, 1 halsdeuk, 1 tröja, 1 väst, 3 skjortor, 3 par byxor, 1 par pjexstöflar."

Brodern Gustaf Gustafsson Rantatalo (f. 1862) dömdes året innan av Korpilombolo Häradsrätt den 1 februari 1884 för lönnkrögning (dvs. utskänkning, försäljning av spritdrycker i smyg o. utan erforderlige rättigheter) till böter på 60 kr. Straffet omvandlas i brist på kontanter till 9 dagars fängelse vid vatten och bröd i Haparanda. Ankom till Haparanda 12/4 1884, frigiven 21/4 1884. Medhavda persedlar 1 portmonä med 19,80 kr, 1 guldring, 1 mössa, 1 väst, 1 tröja, 2 par byxor, 1 skjorta, 1 yllehalsduk, 1 par pjexstöflar.

År 1885 flyttar Gustaf som dräng till Haparanda och emigrerar till Nordamerika 1888. Hans vidare öde är dock okänt.

Enligt uppgift från länsfängelset i Luleå och kronohäktet i Haparanda för åren 1881-1885 dömdes 22 personer för olovlig brännvinsutskänkning 1881. År 1882 dömdes 23, 1883 19, 1884 21 och 1885 var det 37.
Länkar (avser bland annat Haparanda kronohäkte)

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-18

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Släkten Suup har samisk bakgrund

Ohtanajärvi - en vacker idyllisk tornedalsby

Nybyggare i Holmträsk, Jokkmokk